Sklep Sveta (EU) 2017/2105 z dne 10. novembra 2017 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Odboru za trgovino v zvezi s spremembo Priloge XII k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, o določitvi seznama kolumbijskih naročnikov v skladu z določbami naslova VI (Javna naročila)