Bosnian, Dutch, English, French, Georgian, German, Greek, Irish, Italian, Lithuanian, Macedonian, Norwegian, Romanian, Slovak, Spanish, Ukrainian - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display