Albanian, Bosnian, Catalan, Croatian, Danish, English, Estonian, French, German, Greek, Macedonian, Montenegrin, Norwegian - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display