Διαβίβαση στο ΕΚ της γνώμης της Επιτροπής επί των τροπολογιών του ΕΚ σε 2η ανάγνωση - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display