Ασφαλιστικά μέτρα: αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως και άλλα προσωρινά μέτρα - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display