Official publishers around Europe and beyond contribute to ensuring legal certainty and economic growth

Succesvol 16e European Forum of Official Gazettes in ‘juridische wereldhoofdstad’ Den Haag

De Europese publicatiebureaus voor ‘official Gazettes’ zijn verantwoordelijk voor het bekendmaken en ontsluiten van wet- en regelgeving. Elk jaar organiseert een gastland deze conferentie, in nauwe samenwerking met het Europees Publicatiebureau. De conferentie vond voor het eerst in Nederland plaats. Omdat de Nederlandse Digitale Staatscourant in 2019 precies 10 jaar bestaat, heeft KOOP aangeboden om dit jaar de conferentie te organiseren. Daarmee nam KOOP het stokje van de voorzittersrol van het Forum in 2019 van Noorwegen (2018) over. Doel van de conferentie is het delen van kennis en ervaring over de (digitale) publicatie van wetgeving, zoals dat in Nederland gebeurt in onder meer Staatsblad en Staatscourant en op wetten.overheid.nl.

De Europese publicatiebureaus voor ‘official Gazettes’ zijn verantwoordelijk voor het bekendmaken en ontsluiten van wet- en regelgeving. Elk jaar organiseert een gastland deze conferentie, in nauwe samenwerking met het Europees Publicatiebureau. De conferentie vond voor het eerst in Nederland plaats. Omdat de Nederlandse Digitale Staatscourant in 2019 precies 10 jaar bestaat, heeft KOOP aangeboden om dit jaar de conferentie te organiseren. Daarmee nam KOOP het stokje van de voorzittersrol van het Forum in 2019 van Noorwegen (2018) over. Doel van de conferentie is het delen van kennis en ervaring over de (digitale) publicatie van wetgeving, zoals dat in Nederland gebeurt in onder meer Staatsblad en Staatscourant en op wetten.overheid.nl.

Secretaris-generaal van BZK, Maarten Schurink, ging in zijn openingsspeech in op de waarde van het ontsluiten en doorzoekbaar maken van digitale wet- en regelgeving en openbare officiële overheidsinformatie voor de democratie. Schurink gaf aan dat er in Nederland zelfs een wet, de Wet Open Overheid, in voorbereiding is om nóg meer overheidsinformatie actief openbaar te maken. De directeur van het EU publicatiebureau, Rudolph Strohmeier, gaf in zijn lezing aan dat versnelling binnen Europa noodzakelijk is. Algemeen Manager KOOP Onno Muchall was gastheer en zette Den Haag trots neer als ‘juridische wereldhoofdstad’, met onder meer het Internationaal Strafhof en het Internationaal Gerechtshof die in Den Haag gevestigd zijn. Muchal lichtte verder toe welke weg KOOP in 10 jaar heeft afgelegd om van een publicatie op papier te navigeren naar het ‘digitopia’ van de wet- en regelgeving.

Tijdens de conferentie hebben diverse keynote sprekers en specialisten twee dagen lang kennis over het vakgebied met elkaar gedeeld. Zo stond een lezing op het programma over de noodzaak om vertalingen te maken in alle talen van elkaars nationale wet- en regelgeving. Ook waren er diverse lezingen en workshops, zoals bijvoorbeeld over Europese juridische standaardisatie, de technische hoogstandjes in de Nederlandse Omgevingswet en over het betrekken van eindgebruikers bij technische oplossingen. Professor Mireille Hildebrandt en professor Erik Vermeulen namen de aanwezigen mee in de risico’s met betrekking tot het gebruik van Artifical Intelligence in de rechtspraktijk en in de digitale toekomst waarbij mens, machine en IT samenwerken. Over één ding leken alle (keynote) sprekers het eens: de overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen in het mogelijk maken van van verdere Europese digitalisering van wet- en regelgeving. Dat betekent dat er zowel versnelling aan moet worden aangebracht, de politiek nog beter betrokken wordt en ook de risico’s goed in kaart worden gebracht.

Onno Muchall is trots op dit internationale samenwerkingsverband en de uitkomst van de conferentie: ‘De deelnemers waren enthousiast over KOOP als gastheer en over de kunst, cultuur en het juridische belang van gaststad Den Haag. Maar ook over de interactiviteit van de sessies en het belang van ons werk voor de rechtsstaat, dat in de speeches van secretaris-generaal Maarten Schurink en de directeur van het Europese Publicatiebureau Rudolph Strohmeier zo uitdrukkelijk werd benoemd.’

Successful 16th European Forum of Official Gazettes in "legal world capital" The Hague

From 20 to 22 June 2019, the 16th European Forum of Official Gazettes took place in The Hague (The Netherlands). The theme of this international conference was "The Future of Official Publications". This year, the Knowledge and Exploitation Center for Official Publications (KOOP), part of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations hosted the conference.

The European Publications Offices for "official Gazettes" are responsible for publishing and unlocking laws and regulations. The host country organizes this yearly conference in close cooperation with the European Publications Office. The conference was held in the Netherlands for the first time, due to the 10 year anniversary of the Dutch Digital Government Gazette. The goal of the conference is to share knowledge and experience about the (digital) publication of legislation.

In the opening speech of the Dutch Secretary-General of the Interior and Kingdom Relations, Maarten Schurink, the value for democracy by making digital laws and regulations and public official government information accessible was addressed. Schurink indicated that a Dutch law, the Open Government Act, is being prepared in the Netherlands to actively disclose government information. The director of the EU publication agency, Rudolph Strohmeier, indicated in his presentation that acceleration within Europe is necessary. Host of the conference, General Manager KOOP, Onno Muchall, proudly portrayed The Hague as "legal world capital", with international legal institutes such as the International Criminal Court and the International Court of Justice. Muchal further explained how KOOP has navigated from a paper publication to the "digitopia" of legislation and regulations over the past 10 years.

During the conference, various keynote speakers and specialists shared knowledge. There was a lecture about the need to translate each other's national laws and regulations in all languages. There were also interesting lectures and workshops about European legal standardization, the technical highlights in the Dutch Environment Act and lectures on involving end users in technical solutions. Professor Mireille Hildebrandt and professor Erik Vermeulen presented the risks related to the use of Artifical Intelligence in legal practice and the digital future in which people, machines and IT work together. All speakers seemed to agree on one thing: the government must take its responsibility in the possibilities of further European digitalization of legislation and regulations. This means that international acceleration is need, with involved politic systems and proper identification of risks.

Onno Muchall is proud of the international partnership and the outcome of the conference: ‘The participants were enthusiastic about KOOP as a host and about the art, culture and legal importance of the host city The Hague. The sessions were interactive which enabled us to share insights and knowledge. The importance of our work and partnership was widely recognized and mentioned in the speeches of Dutch Secretary-General Maarten Schurink and the director of the European Publications Office, Rudolph Strohmeier.’

What is the European Forum of Official Gazettes?

The European Forum of Official Gazettes is a network for exchange of experiences and know-how between organisations in European countries responsible for Official Gazettes. This is especially important today as the role of official publishers undergoes change through digitalisation and as expectations have risen regarding access to legal information.

The forum invites legal gazettes of countries outside the EU to participate in its work. The Publications Office of the European Union ensures the coordination and the secretariat for the forum established in 2004.

For more information about the work of the forum, see: https://op.europa.eu/en/web/forum_official_gazettes

(1) The European Legislation Identifier (ELI) is a system to make legislation available online in a standardised format, so that it can be accessed, exchanged and reused across borders