Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1923 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα που εκπονήθηκαν για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα προς υποστήριξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου