Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2007 o návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (KOM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS))