Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 19. oktober 2000 i sag T-141/00 R, Laboratoires pharmaceutiques Trenker SA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Foreløbige forholdsregler — tilbagekaldelse af tilladelser til markedsføring af humanmedicinske lægemidler, der indeholder stoffet "amfepramon" — direktiv 75/319/EØF — uopsættelighed — interesseafvejning)