POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU IN EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU O IZVAJANJU DIREKTIVE (EU) 2015/1535 V OBDOBJU 2014–2015$