Υπόθεση T-431/16: Προσφυγή της 1ης Αυγούστου 2016 — VIMC κατά Επιτροπής