Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου [Δημοσίευση στοιχείων αναφοράς ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)