Поправка към Информация относно подписването на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Тунис, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Тунис за общите принципи на участие на Тунис в програми на Съюза (ОВ L 104, 23.4.2015 г.)