Niet-wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 november 2020 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))