Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 176, 1 Ιούλιος 1986