2003/271/EY: Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä huhtikuuta 2003, alueiden komitean jäsenen nimeämisestä