Sklep Skupnega odbora EGP št. 100/2019 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2019/1230]