P8_TA(2018)0462 Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi ***I Eiropas Parlamenta 2018. gada 15. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) P8_TC1-COD(2017)0237 Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 15. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) …/… par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija) (Dokuments attiecas uz EEZ)