Γραπτή ερώτηση E-1312/07 υποβολή: Ashley Mote (ITS) προς την Επιτροπή. Η οδηγία περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας σε βάρος των εργαζομένων