Υπόθεση C-386/12: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Sofiyski gradski sad (Βουλγαρία) στις 13 Αυγούστου 2012 — Siegfried Janos Schneider