Υπόθεση C-381/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Curtea de Apel Cluj (Ρουμανία) στις 15 Μαΐου 2019 — SC Banca E S.A. κατά G.D.