Besluit (EU) 2020/1829 van de Raad van 24 november 2020 betreffende de indiening, namens de Europese Unie, van voorstellen tot wijziging van bijlage IV en bepaalde rubrieken in de bijlagen II en IX bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, voor behandeling op de vijftiende vergadering van de Conferentie van de Partijen, en betreffende het namens de Europese Unie vast te stellen standpunt op die vergadering over voorstellen van andere verdragspartijen tot wijziging van bijlage IV en bepaalde rubrieken in de bijlagen II, VIII en IX bij het Verdrag