Γραπτή ερώτηση E-0430/08 υποβολή: Giusto Catania (GUE/NGL), Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Roberto Musacchio (GUE/NGL) και Umberto Guidoni (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Απέλαση παράνομων μεταναστών στη Λιβύη