Υπόθεση T-715/20: Προσφυγή της 4ης Δεκεμβρίου 2020 — Degode κατά EUIPO — Leo Pharma (Skinovea)