Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 2. listopada 2018. o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Kraljevine Maroka kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Kraljevine Maroka u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) (06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE))