Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 октомври 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Кралство Мароко, в което се определят редът и условията за участието на Кралство Мароко в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE))