Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9167 — Patron Capital / Marriott International / PEH Warsaw Bidco) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)