Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 213, 31 Αύγουστος 2005