2006/597/EÜ: Komisjoni otsus, 4. august 2006 , struktuurifondidest ajavahemikul 2007–2013 piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames üleminekuperioodil eriviisilise rahastamise tingimustele vastavate piirkondade loetelu koostamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3480 all)