Sprawa T-758/18: Wyrok Sądu z dnia 20 stycznia 2021 r. – ABLV Bank / SRB [Unia gospodarcza i walutowa – Unia bankowa – Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych przedsiębiorstw inwestycyjnych (SRM) – Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRF) – Ustalanie składek ex ante za lata 2015 i 2018 – Oddalenie żądania ponownego obliczenia i zwrotu składek – Skarga o stwierdzenie nieważności – Akt podlegający zaskarżeniu – Dopuszczalność – Instytucja, której zezwolenie na prowadzenie działalności cofnięto – Artykuł 70 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 – Pojęcie „zmiany statusu” – Artykuł 12 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/63]