Predmet C-38/19 P: Žalba koju je 21. siječnja 2019. podnijela Marion Le Pen protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 28. studenoga 2018. u predmetu T-161/17, Le Pen protiv Parlamenta