Дело C-71/10 P: Решение на Съда (трети състав) от 28 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom — Обединено кралство) — Office of Communications/The Information Commissioner (Обществен достъп до информация за околната среда — Директива 2003/4/ЕО — Член 4 — Изключения от правото на достъп — Искане за достъп, което е свързано с няколко интереса, защитени с член 4, параграф 2 от посочената директива)