Sprostowanie do wspólnych konkluzji Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej – Cele i priorytety polityczne na lata 2020–2024 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 451 I z dnia 29 grudnia 2020 r.) 2021/C 15 I/02