Διορθωτικό στα κοινά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους στόχους πολιτικής και τις προτεραιότητες για την περίοδο 2020-2024 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 451 I της 29ης Δεκεμβρίου 2020) 2021/C 15 I/02