Rapport från kommissionen om kommittéernas arbete under 2002 (KOM(2003) 530 slutlig)