WRITTEN QUESTION E-2321/01 by Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) to the Council. Trafficking in human beings in the EU: the example of Greece.