Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6042 — Brose/SEW/JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ