Kommissionens beslut av den 30 mars 1993 om bemyndigande att det, för saluföring av utsädespotatis i vissa medlemsstaters samlade territorium eller delar därav, tillämpas strängare åtgärder mot vissa sjukdomar än de som fastställs i bilagorna 1 och 2 till rådets direktiv 66/403/EEG (93/231/EEG)