Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8012 – HAL Investments/Coolblue) (Text s významom pre EHP)