Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/637 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2018, για την τροποποίηση της απόφασης 2009/766/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση των ζωνών συχνοτήτων των 900 MHz και 1800 MHz για επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα, όσον αφορά σχετικούς τεχνικούς όρους για το διαδίκτυο των πραγμάτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 2261] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$