Alessandrini u.c./Komisija Tiesas spriedums (otrā palāta) 2005. gada 30.jūnijā. # Alessandrini Srl un citi pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Apelācija - Banāni - Importēšana no trešām valstīm - Regula (EK) Nr. 2362/98 - Licences banānu importam no ĀKK valstīm - Pasākumi Regulas (EKK) Nr. 404/93 20. panta d) apakšpunkta izpratnē - Kopienas ārpuslīgumiskā atbildība. # Lieta C-295/03 P. TITJUR