Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία 2020/C 53/03