Прилагане на законодателството на ЕС за хигиената в кланиците в държавите, присъединили се към ЕС от 2004 г. нататък. Специален доклад № 14, 2012