Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004