Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1586/2000 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2000, για καθορισμό σε ποιό βαθμό μπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβλήθηκαν τον Ιούλιο 2000 για τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος ειδικής μεταχειρίσεως κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα