Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1596/2005 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών στην παραγωγή στον τομέα των σιτηρών