Дело T-695/15: Решение на Общия съд от 3 октомври 2017 г. — BMB/EUIPO — Ferrero (Съд за захарни изделия) (Право на промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ съд за захарни изделия — По-ранна триизмерна международна марка — Форма на стандартен съд, който може да бъде напълнен със захарни изделия — Вероятност от объркване — Приложение на националното право — Член 25, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Член 62 и член 63, параграф 1 от Регламент № 6/2002)