Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9677 — DIC / BASF Colors & Effects) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 177/04