Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/64 (2021. gada 22. janvāris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto soju SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), no tās sastāv vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 266) (Autentisks ir tikai teksts franču un nīderlandiešu valodā) (Dokuments attiecas uz EEZ)