Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/64, 22. jaanuar 2021, millega lubatakse turule lasta geneetiliselt muundatud sojauba SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 266 all) (Ainult hollandi- ja prantsuskeelne tekst on autentsed) (EMPs kohaldatav tekst)